§ 27. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  27. 
1. 
Kompleksową ocenę jednostek prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przeprowadza się w 2 etapach.
2. 
W pierwszym etapie jednostka, o której mowa w ust. 1, podlega ocenie na podstawie informacji zawartych w ankiecie, w trybie określonym w § 22-24.
3. 
W drugim etapie ocenia się efekty działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności na podstawie poziomu naukowego prowadzonych przez tę jednostkę badań naukowych lub prac rozwojowych i osiągniętych wyników.
4. 
Ocenę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza w siedzibie jednostki zespół ewaluacji, w skład którego wchodzą eksperci posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne", uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948), w tym eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zespół ewaluacji przedstawia ustalenia z przeprowadzonej oceny w formie opinii, którą przekazuje właściwej komisji Komitetu.
5. 
Właściwa komisja Komitetu, na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, i opinii, o której mowa w ust. 4, podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowej proponowanej dla ocenianej jednostki i niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Komitetu.