§ 26. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  26. 
1. 
Kompleksową ocenę PAU przeprowadza zespół ewaluacji powołany na wniosek Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych.
2. 
Zespół ewaluacji przedstawia wyniki kompleksowej oceny PAU w karcie oceny. Wzór karty oceny PAU określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
3. 
Kartę oceny PAU Przewodniczący zespołu ewaluacji przekazuje Komisji, o której mowa w ust. 1.
4. 
Komisja, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Komitetu uchwałę w sprawie kategorii naukowej proponowanej dla PAU.