§ 25. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  25. 
Właściwa komisja Komitetu podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla ocenionych jednostek, którą niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Komitetu.