§ 24. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  24. 
1. 
W celu wyłonienia jednostek kategorii naukowej A+ właściwa komisja Komitetu przeprowadza dodatkową, ekspercką ocenę działalności jednostek, których wynik punktowy porównania z jednostką referencyjną dla kategorii naukowej A w danej GWO stanowi podstawę do ich zaliczenia do kategorii naukowej A. Propozycja przyznania jednostce kategorii naukowej A+ wymaga uzasadnienia.
2. 
Kategoria naukowa A+ może być przyznana jednostce, która:
1)
znajduje się wśród 15% jednostek najwyżej ocenionych w ramach kryterium, o którym mowa w § 8 pkt 1, lub która uzyskała w ramach tego kryterium ocenę o wartości nie mniejszej niż 85% najwyższej oceny w danej GWO oraz
2)
wyróżnia się spośród jednostek, o których mowa w ust. 1, jakością i efektami prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej.
3. 
Przy ocenie, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio, w zależności od specyfiki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej lub działalności artystycznej w danej GWO, następujące kryteria:
1)
znaczenie osiągnięć uwzględnianych w ramach kryterium, o którym mowa w § 8 pkt 1, dla rozwoju dyscypliny naukowej lub dziedziny nauki albo dyscypliny artystycznej lub dziedziny sztuki, w szczególności publikacji naukowych, a także monografii naukowych lub dzieł artystycznych wskazanych przez jednostkę jako wybitne i mogących mieć wpływ na podejmowanie nowych kierunków badań naukowych lub działalności artystycznej, na podstawie następujących wskaźników:
a)
średniej wartości ocen 25% osiągnięć jednostki najwyżej ocenionych w ramach kryterium, o którym mowa w § 8 pkt 1,
b)
liczby wysoko punktowanych publikacji naukowych, powstałych w okresie objętym ankietą, których pierwszy autor, autor korespondujący albo co najmniej połowa autorów, są zatrudnieni w ocenianej jednostce;
2)
udział w upowszechnianiu osiągnięć naukowych lub artystycznych, w szczególności w skali międzynarodowej, w tym działalność wydawniczą jednostki obejmującą ważne dla dyscypliny naukowej lub dziedziny nauki albo dyscypliny artystycznej lub dziedziny sztuki czasopisma naukowe i serie wydawnicze;
3)
udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej;
4)
znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności dla zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez znaczące w skali międzynarodowej wynalazki i wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
5)
osiągnięcia naukowe i artystyczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społecznego kraju, ochrony dziedzictwa narodowego lub rozwoju kultury i sztuki;
6)
udział w realizacji międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem ich koordynacji.
4. 
Właściwa komisja Komitetu przyznaje jednostce odrębne oceny w ramach każdego z kryteriów, o których mowa w ust. 3, w skali od 0 do 50 punktów i uzasadnia wysokość przyznanych ocen.
5. 
Liczba jednostek posiadających kategorię naukową A+ w danej GWO zależy od pozycji międzynarodowej polskiej nauki w dziedzinach nauki albo sztuki reprezentowanych przez jednostki oceniane w danej GWO.