§ 23. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  23. 
1. 
Komitet określa propozycję kategorii naukowej dla jednostki niejednorodnej na podstawie porównania ocen uzyskanych przez tę jednostkę w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny z odpowiadającymi im wartościami ocen jednostek referencyjnych dla danej jednostki niejednorodnej - jednej dla kategorii naukowej A i jednej dla kategorii naukowej B.
2. 
Wartości ocen jednostek referencyjnych dla danej jednostki niejednorodnej wyznacza się jako średnie ważone ocen jednostek referencyjnych zatwierdzonych dla GWO utworzonych z jednostek tego samego rodzaju co oceniana jednostka niejednorodna i prowadzących działalność w obszarach wiedzy właściwych dla działalności naukowej danej jednostki niejednorodnej.
3. 
Ocenę jednostki niejednorodnej przeprowadzają zespoły ewaluacji, o których mowa w § 22 ust. 1, właściwe dla rodzaju jednostki oraz obszarów wiedzy, w ramach których prowadzą działalność naukową lub badawczo-rozwojową pracownicy jednostki.
4. 
Do oceny jednostki niejednorodnej stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 2-5, 7 i 8.
5. 
Sposób ustalania wartości ocen jednostek niejednorodnych oraz wartości ocen jednostek referencyjnych dla jednostek niejednorodnych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.