§ 22. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  22. 
1. 
Zespół ewaluacji przyznaje jednostce odrębną ocenę w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8.
2. 
Zespół ewaluacji przyznaje jednostce oceny, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania sprawy przez właściwą komisję Komitetu.
3. 
Zespół ewaluacji przedstawia wyniki kompleksowej oceny w karcie oceny jednostki.
4. 
Wzór karty oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy:
1)
nauk humanistycznych i społecznych - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
2)
nauk ścisłych i inżynierskich - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
3)
nauk o życiu - określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
4)
nauk o sztuce i twórczości artystycznej - określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
5. 
Przewodniczący zespołu ewaluacji przekazuje kartę oceny jednostki właściwej komisji Komitetu.
6. 
Komisja Komitetu określa kategorię naukową A, B albo C proponowaną dla jednostki, na podstawie porównania ocen, o których mowa w ust. 1, z wartościami ocen jednostek referencyjnych właściwej GWO dla kategorii naukowych A i B w ramach każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8, stosując algorytm określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
7. 
Nieujemny wynik punktowy porównania ocenianej jednostki z jednostką referencyjną dla kategorii naukowej A obliczony według wzoru, o którym mowa w ust. 4 załącznika nr 9 do rozporządzenia, stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej A. Ujemny wynik punktowy porównania ocenianej jednostki z jednostką referencyjną dla kategorii naukowej B stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej C. Wynik punktowy porównania ocenianej jednostki z jednostkami referencyjnymi dla kategorii naukowych A i B niestanowiący podstawy do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowych A albo C stanowi podstawę do zaliczenia tej jednostki do kategorii naukowej B.
8. 
Do porównywania ocen, o którym mowa w ust. 6, wykorzystuje się ważoną relację przewyższania, o której mowa w ust. 3 i 4 załącznika nr 9 do rozporządzenia.