§ 21. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  21. 
1. 
Właściwa komisja Komitetu określa dla każdej GWO, z wyjątkiem GWO złożonych z jednostek niejednorodnych, po jednej jednostce referencyjnej dla kategorii naukowych A i B. Jednostka referencyjna oznacza zestaw 4 referencyjnych wartości ocen punktowych określonych dla każdego z kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8, służących kwalifikacji jednostek do kategorii naukowych A, B lub C.
2. 
Wartości ocen referencyjnych uwzględniają w szczególności osiągnięcia jednostek w danej GWO w zakresie poszczególnych kryteriów kompleksowej oceny, o których mowa w § 8, oraz pozycję nauki polskiej w skali międzynarodowej w dyscyplinach naukowych lub artystycznych reprezentowanych przez jednostki w danej GWO określoną na podstawie informacji z baz danych bibliometrycznych.
3. 
Komitet ustala dla każdej GWO propozycje wartości ocen referencyjnych. Przewodniczący Komitetu przedstawia te propozycje ministrowi do zatwierdzenia.
4. 
Zatwierdzone przez ministra wartości ocen referencyjnych dla poszczególnych GWO obowiązują do czasu kolejnej kompleksowej oceny przeprowadzonej w terminie określonym na podstawie § 3 ust. 7.