§ 20. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  20. 
1. 
Kompleksową ocenę przeprowadza się w GWO.
2. 
Komitet ustala składy poszczególnych GWO, przyporządkowując do nich jednostki, które złożyły ankiety w terminie określonym na podstawie § 3 ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk oraz wielkości i rodzaju jednostek, określonych w szczególności na podstawie analizy publikacji naukowych ich pracowników oraz uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, a także dziedzin nauki albo dziedzin sztuki, w których pracownicy ocenianych jednostek uzyskali stopnie lub tytuły naukowe albo stopnie lub tytuły w zakresie sztuki.
3. 
Do oceny jednostek niejednorodnych Komitet tworzy odrębne GWO, po jednej dla każdego rodzaju jednostek.
4. 
Jednostki reprezentujące różne dziedziny nauki albo sztuki w ramach tego samego obszaru wiedzy nie mogą być uznane za jednostki niejednorodne.
5. 
Komitet uznaje jednostkę za jednostkę niejednorodną, jeżeli stopień niejednorodności, określony jako udział pracowników jednostki prowadzących działalność naukową lub badawczo-rozwojową w innych obszarach wiedzy niż obszar wiedzy dominujący dla danej jednostki w liczbie N, wynosi co najmniej 35%. Jako obszar wiedzy dominujący dla danej jednostki uznaje się obszar wiedzy, w którym większość pracowników jednostki uwzględnionych w liczbie N prowadzi działalność naukową lub badawczo-rozwojową.
6. 
Minister ogłasza projekt składów GWO w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
7. 
Jednostki mogą zgłaszać do Komitetu zastrzeżenia dotyczące ich przyporządkowania do danej GWO, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia projektu składów GWO. Po rozpatrzeniu przez Komitet zgłoszonych zastrzeżeń minister ogłasza składy poszczególnych GWO w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
8. 
Komitet, na wniosek zespołu ewaluacji, może zmienić przyporządkowanie jednostki do GWO, jeżeli przeprowadzona podczas kompleksowej oceny analiza informacji przedstawionych w ankiecie uzasadnia jej przyporządkowanie do innej GWO, ze względu na charakter osiągnięć naukowych i twórczych oraz innych efektów działalności naukowej i artystycznej tej jednostki.