§ 2. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
2)
kompleksowej ocenie - należy przez to rozumieć kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych;
3)
zespole ewaluacji - należy przez to rozumieć zespół do spraw ewaluacji jednostek naukowych;
4)
jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-d i f ustawy, i uczelnię, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych;
5)
ankiecie - należy przez to rozumieć wniosek jednostki o przyznanie kategorii naukowej;
6)
Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
7)
PAU - należy przez to rozumieć Polską Akademię Umiejętności;
8)
ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw nauki;
9)
systemie - należy przez to rozumieć system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579), wskazany przez ministra;
10)
publikacji naukowej - należy przez to rozumieć recenzowany artykuł naukowy, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosę lub komentarz prawniczy:
a)
opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopisma zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust. 1,
b)
prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym,
c)
przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski - z podaniem cytowanej literatury (bibliografię);
11)
dziełach architektonicznych lub wzorniczych - należy przez to rozumieć utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne oraz utwory z zakresu sztuk projektowych i wzornictwa przemysłowego;
12)
dziełach artystycznych - należy przez to rozumieć utwory z zakresu sztuk pięknych, projektowych oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki, utwory fotograficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, sceniczne, choreograficzne, pantomimiczne i audiowizualne, w tym filmowe, oraz utwory z zakresu sztuk wykonawczych, w tym aktorstwo, dyrygenturę, wokalistykę, instrumentalistykę i balet;
13)
afiliacji - należy przez to rozumieć miejsce prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania publikacji naukowej lub monografii naukowej;
14)
GWO - należy przez to rozumieć grupę wspólnej oceny.