§ 19. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  19. 
Kompleksową ocenę PAU przeprowadza się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1)
działalności wydawniczej obejmującej parametry:
a)
wydawane czasopisma naukowe, serie wydawnicze i monografie naukowe,
b)
wydawnictwa źródłowe;
2)
potencjału naukowego obejmującego parametry:
a)
liczbę członków, w tym członków czynnych, członków korespondentów i członków zagranicznych,
b)
liczbę wydziałów i liczbę ich członków,
c)
liczbę komisji przy wydziałach i liczbę ich członków,
d)
liczbę komisji międzywydziałowych i liczbę ich członków,
e)
liczbę realizowanych projektów badawczych;
3)
efektów materialnych działalności naukowej obejmujących parametr w postaci wysokości środków finansowych pozyskanych na działalność naukową ze innych źródeł niż środki finansowe na naukę;
4)
pozostałych efektów działalności naukowej obejmujących parametry:
a)
liczbę zorganizowanych konferencji naukowych,
b)
upowszechnianie osiągnięć nauki,
c)
współpracę z zagranicą w zakresie prowadzonych badań naukowych lub działalności upowszechniającej naukę,
d)
współpracę z krajowymi jednostkami w zakresie prowadzonych badań naukowych,
e)
liczbę przyznanych stypendiów na prowadzenie badań naukowych,
f)
liczbę przyznanych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne,
g)
wsparcie społecznego ruchu naukowego w Rzeczypospolitej Polskiej.