§ 17. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  17. 
1. 
Ocena praktycznych efektów działalności naukowej i artystycznej jednostki, o których mowa w § 8 pkt 3, obejmuje następujące parametry:
1)
środki finansowe wydatkowane przez jednostkę w okresie objętym ankietą na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
2)
środki finansowe uzyskane przez jednostkę, uczelnię, w skład której wchodzi jednostka, albo inny podmiot utworzony przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:
a)
opracowania na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, na podstawie umów zawartych przez jednostkę z tymi podmiotami, nowych technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, oprogramowania oraz odmian roślin,
b)
komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych albo z tytułu know-how związanego z tymi wynikami;
3)
środki finansowe uzyskane przez jednostkę z tytułu wykonania ekspertyz lub opracowań naukowych albo realizacji działań artystycznych, na rzecz innych podmiotów niż oceniana jednostka, z wyłączeniem certyfikatów i orzeczeń w sprawie jakości;
4)
przychody jednostki, przychody uczelni, w skład której wchodzi jednostka, albo przychody innego podmiotu utworzonego przez uczelnię lub jednostkę w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych z tytułu:
a)
wdrożenia przez inne podmioty niż oceniana jednostka wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w tej jednostce,
b)
sprzedaży produktów będących efektem wdrożenia w tej jednostce wyników prowadzonych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych;
5)
aplikacje wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności artystycznej prowadzonych w jednostce, zastosowanych w sferze gospodarczej lub społecznej w innych podmiotach niż oceniana jednostka.
2. 
Parametry określone w ust. 1 stosuje się do oceny jednostek o zakresie działalności należącym do wszystkich grup nauk.
3. 
Jednostka potwierdza zastosowanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w formie:
1)
wdrożenia - na karcie wdrożenia produktu, której zakres informacji jest określony w części B ust. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia, albo
2)
aplikacji - na karcie aplikacji produktu, której zakres informacji jest określony w części B ust. 18 załącznika nr 1 do rozporządzenia.