§ 16. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  16. 
1. 
Ocena potencjału naukowego jednostki, o którym mowa w § 8 pkt 2, obejmuje następujące parametry:
1)
posiadanie według stanu na dzień składania ankiety uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki, jeżeli w okresie objętym ankietą przeprowadzono co najmniej jedno postępowanie na podstawie tego uprawnienia;
2)
rozwój naukowy własnej kadry naukowej i udział w rozwoju naukowym osób niebędących pracownikami jednostki;
3)
mobilność pracowników jednostki, w tym ich pobyty naukowe w innych ośrodkach naukowych oraz podmiotach wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
4)
inne osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym jednostki:
a)
członkostwo pracowników jednostki we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw,
b)
pełnienie przez pracowników jednostki funkcji redaktorów naczelnych czasopism naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1,
c)
członkostwo pracowników jednostki w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe,
d)
udział pracowników jednostki w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuk muzycznych, plastycznych, filmowych lub teatralnych, zorganizowanych poza jednostką przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną,
e)
wydawanie czasopisma naukowego zamieszczonego w części A lub C wykazu czasopism naukowych, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 lub 3;
5)
posiadanie laboratoriów o kompetencjach potwierdzonych przez uprawnione organizacje (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki akredytacyjnej, notyfikacja lub certyfikacja), posiadanie laboratoriów certyfikowanych w zakresie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wdrożone międzynarodowe systemy jakości;
6)
aktywność w koordynowaniu i realizacji projektów międzynarodowych i krajowych, obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację.
2. 
Sposób oceny aktywności jednostki w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Do oceny potencjału naukowego jednostki o zakresie działalności należącym do grupy:
1)
nauk humanistycznych i społecznych - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a-c i e oraz pkt 6;
2)
nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a-c i e oraz pkt 5 i 6;
3)
nauk o sztuce i twórczości artystycznej - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-4 i 6.