§ 15. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  15. 
1. 
Na potrzeby kompleksowej oceny minister ustala wykaz czasopism naukowych złożony z:
1)
części A - zawierającej tytuły czasopism naukowych posiadających współczynnik wpływu, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu,
2)
części B - zawierającej tytuły krajowych czasopism naukowych, których wydawcy działają zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.), niezamieszczonych w części A lub C,
3)
części C - zawierającej tytuły czasopism naukowych niezamieszczonych w części A, ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, innych niż w pkt 1, właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych

- wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach.

2. 
Ustalenie wykazu czasopism naukowych następuje na podstawie wyników ich oceny przeprowadzanej nie rzadziej niż co 2 lata.
3. 
Minister ogłasza komunikat o terminie przeprowadzenia oceny czasopism naukowych w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
4. 
Do oceny czasopism naukowych minister powołuje zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5. 
Zespół dokonuje wyboru baz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, stanowiących podstawę do zamieszczenia czasopisma naukowego w części A albo C wykazu czasopism naukowych, biorąc pod uwagę:
1)
liczbę czasopism ujętych w bazie;
2)
rangę bazy w międzynarodowym środowisku naukowym;
3)
sposób kwalifikowania czasopism do ujęcia w bazie;
4)
wskaźniki bibliometryczne określone dla czasopism ujętych w bazie.
6. 
Zespół przedstawia ministrowi:
1)
proponowane katalogi baz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wraz z uzasadnieniem;
2)
proponowaną maksymalną i minimalną liczbę punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w częściach A, B i C wykazu czasopism naukowych.
7. 
Po zasięgnięciu opinii Komitetu minister ogłasza, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej:
1)
katalogi baz, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3;
2)
maksymalne i minimalne liczby punktów, o których mowa w ust. 6 pkt 2.
8. 
Kryteria i tryb oceny czasopism naukowych oraz sposób ustalania liczby punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
9. 
Na podstawie dokonanej oceny zespół przedstawia ministrowi propozycje czasopism naukowych do zamieszczenia w poszczególnych częściach wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach.
10. 
Proces oceny czasopism naukowych jest rejestrowany w systemie.
11. 
Minister ogłasza, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach oraz okres stosowania wykazu na potrzeby kompleksowej oceny.