§ 14. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  14. 
1. 
Autor lub współautor publikacji naukowej lub monografii naukowej wskazuje jednostkę albo jednostki jako afiliację.
2. 
Przy kompleksowej ocenie nie są uwzględniane publikacje naukowe lub monografie naukowe zamieszczone przez jednostkę w wykazach, o których mowa w części B ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia:
1)
więcej niż raz;
2)
jednocześnie jako monografia naukowa i rozdział w monografii naukowej;
3)
niezgodnie z afiliacją wskazaną przez ich autora lub autorów.
3. 
W przypadku wskazania przez autora wielu afiliacji w jednej publikacji naukowej lub monografii naukowej punkty może otrzymać tylko jedna jednostka, wybrana przez autora. Jeżeli żadna jednostka nie została wybrana przez autora, a publikacja naukowa lub monografia naukowa zostały zamieszczone w wykazach, o których mowa w części B ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przez różne jednostki, zalicza się je do osiągnięć tej jednostki, w której autor jest uwzględniony w liczbie N.