§ 13. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  13. 
1. 
Ważona liczba publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-5, łącznie z liczbą osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 6 i 11-13, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie, nie mogą być większe niż:

(3N-2N0)*T/48

gdzie:

N - oznacza średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce w poszczególnych latach przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustaloną na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 4c ust. 11 ustawy, składanych przez tych pracowników do celów ubiegania się przez jednostkę o przyznanie środków finansowych na działalność statutową;

N0 - oznacza liczbę pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określeniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce łącznie przez co najmniej 3 lata w okresie objętym ankietą i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 10 ust. 1, z wyłączeniem: pracowników inżynieryjno-technicznych; pracowników inżynieryjnych i technicznych; pracowników, którzy w okresie objętym ankietą przebywali na urlopach związanych z rodzicielstwem, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 i 2138), albo pobierali zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej łącznie przez okres co najmniej 3 lat;

T - oznacza liczbę miesięcy okresu objętego ankietą ocenianej jednostki.

2. 
Liczbę (3N-2N0)*T/48 zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.
3. 
Pracownikami, o których mowa w ust. 1, są w przypadku:
1)
podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - pracownicy, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933), oraz pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni, zatrudnieni w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych,
2)
jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk - pracownicy, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311 i 1933),
3)
instytutów badawczych - pracownicy, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311),
4)
pozostałych jednostek - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych

- zwani dalej "pracownikami jednostki".

4. 
Liczba N jest określana:
1)
na podstawie wykazów pracowników jednostki zamieszczonych przez tę jednostkę w ankiecie, zawierających informacje, o których mowa w części B ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
2)
według stanu na dzień złożenia wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową składanych w każdym roku objętym ankietą

- i nie może być mniejsza od liczby pracowników podanej przez jednostkę we wnioskach, o których mowa w pkt 2, chyba że zmniejszenie jest wynikiem kontroli przeprowadzonej w jednostce.

5. 
W przypadku zmniejszenia liczby N, o którym mowa w ust. 4, jednostka dokonuje w ankiecie szczegółowego wyjaśnienia powodów zaistniałych różnic.
6. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się także do jednostek:
1)
które nie składały wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową w roku objętym ankietą, z tym że do określenia liczby N uwzględnia się pracowników jednostki zatrudnionych w danym roku przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień 31 grudnia danego roku objętego ankietą;
2)
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, z tym że do określenia liczby N w latach poprzedzających rok wprowadzenia zmian organizacyjnych, w których jednostka ta nie składała wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, przyjmuje się liczbę pracowników jednostki ustaloną na dzień wejścia w życie zmian organizacyjnych.
7. 
Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki zalicza się publikacje naukowe, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-5:
1)
jeżeli ich autorzy lub współautorzy zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N i wskazali tę jednostkę jako afiliację;
2)
autorów nieuwzględnionych przy określeniu liczby N, jeżeli wskazali tę jednostkę jako afiliację, z zastrzeżeniem, że liczba tych publikacji nie może przekroczyć 20% wartości (3N-2N0)*T/48.
8. 
Liczba publikacji naukowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, zaliczanych do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki nie może przekroczyć 10% wartości (3N-2N0)*T/48.
9. 
Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki zalicza się monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych:
1)
jeżeli ich autorzy lub współautorzy zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N i wskazali tę jednostkę jako afiliację;
2)
autorów nieuwzględnionych przy określeniu liczby N, jeżeli wskazali tę jednostkę jako afiliację, z zastrzeżeniem, że liczba tych monografii i rozdziałów nie może stanowić więcej niż 20% wszystkich monografii naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie w poszczególnych grupach nauk.
10. 
Liczba monografii naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie nie może łącznie przekroczyć w grupie:
1)
nauk humanistycznych i społecznych - 40%,
2)
nauk o sztuce i twórczości artystycznej - 25%,
3)
nauk ścisłych i inżynierskich - 20%,
4)
nauk o życiu - 10%

- wartości (3N-2N0)*T/48.

11. 
Liczba dzieł artystycznych uwzględnianych przy kompleksowej ocenie w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej nie może przekroczyć 50% wartości (3N-2N0)*T/48.
12. 
Liczba uwzględnianych przy kompleksowej ocenie w grupie:
1)
nauk ścisłych i inżynierskich, w zakresie dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka oraz dyscypliny artystycznej sztuki projektowe - dzieł architektonicznych lub wzorniczych,
2)
nauk o życiu - dzieł z zakresu architektury krajobrazu

- nie może przekroczyć 20% wartości (3N-2N0)*T/48.

13. 
Liczba uwzględnianych przy kompleksowej ocenie monografii naukowych uznanych za dzieła wybitne i rozdziałów w tych monografiach, a w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej łączna liczba monografii naukowych uznanych za dzieła wybitne i rozdziałów w tych monografiach oraz dzieł artystycznych uznanych za wybitne, nie może przekroczyć 5% wartości liczby N.
14. 
Ważenie liczby publikacji naukowych, o którym mowa w ust. 1, oznacza, że w przypadku publikacji naukowych wieloautorskich, których autorzy są pracownikami różnych jednostek, za które jednostce przyznaje się punkty w wysokości niższej niż maksymalna liczba punktów przyznawana za publikację naukową w danym czasopiśmie naukowym:
1)
publikacja ta w liczbie osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, określonej zgodnie z ust. 1, jest uwzględniana jako wynik dzielenia liczby punktów przyznanych jednostce za tę publikację przez maksymalną liczbę punktów;
2)
przy kompleksowej ocenie uwzględnia się dodatkowo inne publikacje naukowe, aby uzupełnić liczbę osiągnięć naukowych i twórczych jednostki do liczby całkowitej.