§ 12. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  12. 
Podstawę do uznania dzieła artystycznego za wybitne stanowi prestiżowa nagroda krajowa albo zagraniczna przyznana w konkursie wykonawczym, kompozytorskim, baletowym, filmowym, plastycznym, projektowym, konserwatorskim lub innym charakterystycznym dla twórczości artystycznej, a w przypadku dzieła plastycznego lub projektowego - także jego umieszczenie w prestiżowej kolekcji.