§ 11. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  11. 
1. 
Monografie naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1)
stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
2)
przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
3)
były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
4)
są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;
5)
posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;
6)
są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;
7)
posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).
2. 
Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności przyznana w okresie objętym ankietą:
1)
nagroda Prezesa Rady Ministrów;
2)
nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej;
3)
nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk;
4)
nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
5)
nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
6)
prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego;
7)
prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.
3. 
Do monografii naukowych nie zalicza się:
1)
monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych;
2)
powieści;
3)
zbiorów poezji;
4)
zbiorów opowiadań i reportaży;
5)
pamiętników i dzienników;
6)
wznowień monografii naukowych.
4. 
Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki zalicza się:
1)
rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego,
2)
odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie opublikowane mapy,
3)
hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego

- jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt 1-4.