§ 10. - Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2154

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2016 r.
§  10. 
1. 
Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, o których mowa w § 8 pkt 1, obejmuje następujące parametry:
1)
publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1;
2)
publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 2;
3)
publikacje naukowe w czasopismach naukowych zamieszczonych w części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 3;
4)
recenzowane publikacje naukowe w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust. 1;
5)
publikacje naukowe w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym;
6)
monografie naukowe, redakcję naukową monografii naukowych i rozdziały w monografiach naukowych;
7)
patenty na wynalazki udzielone w okresie objętym ankietą, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego, oraz ich zastosowania;
8)
wynalazki wdrożone po raz pierwszy w okresie objętym ankietą, na które zostały udzielone patenty w okresie objętym ankietą albo przed tym okresem;
9)
wyłączne prawa do odmian roślin przyznane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub za granicą;
10)
wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworów z zakresu architektury, urbanistyki lub sztuk projektowych oraz z zakresu architektury krajobrazu;
11)
dzieła architektoniczne lub wzornicze;
12)
dzieła artystyczne;
13)
dzieła z zakresu architektury krajobrazu.
2. 
Do kompleksowej oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy:
1)
nauk humanistycznych i społecznych - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-6, a w przypadku dyscypliny naukowej towaroznawstwo - dodatkowo parametry określone w ust. 1 pkt 7 i 8;
2)
nauk ścisłych i inżynierskich - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-8, a w przypadku dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka oraz dyscypliny artystycznej sztuki projektowe - dodatkowo parametry określone w ust. 1 pkt 10 i 11;
3)
nauk o życiu - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-9, a w zakresie architektury krajobrazu - dodatkowo parametry określone w ust. 1 pkt 10 i 13;
4)
nauk o sztuce i twórczości artystycznej - stosuje się parametry określone w ust. 1 pkt 1-8 i 12.
3. 
W kompleksowej ocenie jednostki w zakresie kryterium, o którym mowa w § 8 pkt 1, uwzględnia się najwyżej punktowane osiągnięcia określone w ust. 1.