§ 9. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej... - Dz.U.2019.2442 - OpenLEX

§ 9. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2442

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2019 r.
§  9. 
1. 
Dyrektor instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe, przygotowuje raport i przekazuje go do zaopiniowania do prezesa:
1)
na elektroniczną skrzynkę podawczą lub przy użyciu systemu teleinformatycznego wskazanego przez prezesa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz;
2)
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3)
w terminie do dnia 20 lutego roku następującego po roku przekazania środków finansowych.
2. 
Prezes wydaje opinię dotyczącą prawidłowości rozliczenia środków finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu.
3. 
Prezes wydając opinię bierze pod uwagę warunki, o których mowa w § 8. Opinia zawiera uzasadnienie i rekomendację co do rozliczenia środków finansowych.
4. 
Prezes przekazuje opinię dyrektorowi instytutu Sieci w terminie 7 dni od dnia jej wydania, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.