§ 6. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej... - Dz.U.2019.2442 - OpenLEX

§ 6. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2442

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2019 r.
§  6. 
1. 
Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w § 4 pkt 3, pozostawia się bez rozpoznania, a wniosek niespełniający wymagań, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz w § 5, pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli braki nie zostaną usunięte w trybie określonym w ust. 2.
2. 
W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz w § 5, minister wzywa dyrektora instytutu Sieci do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.