§ 4. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej... - Dz.U.2019.2442 - OpenLEX

§ 4. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2442

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2019 r.
§  4. 
Dyrektor instytutu Sieci, po zaopiniowaniu wniosku przez prezesa, składa go do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem":
1)
na elektroniczną skrzynkę podawczą;
2)
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3)
w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane.