§ 3. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej... - Dz.U.2019.2442 - OpenLEX

§ 3. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2442

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2019 r.
§  3. 
1. 
Dyrektor instytutu Sieci przygotowuje wniosek i przekazuje go do zaopiniowania do Prezesa Centrum Łukasiewicz, zwanego dalej "prezesem":
1)
na elektroniczną skrzynkę podawczą lub przy użyciu systemu teleinformatycznego wskazanego przez prezesa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz;
2)
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
3)
w terminie do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, na który środki finansowe mają zostać przyznane.
2. 
Prezes wydaje opinię dotyczącą wysokości środków finansowych określonej we wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
3. 
Prezes wydając opinię bierze pod uwagę kryteria, o których mowa w § 2. Opinia zawiera uzasadnienie i rekomendację co do wysokości środków finansowych.
4. 
Prezes przekazuje opinię dyrektorowi instytutu Sieci w terminie 7 dni od dnia jej wydania, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.