§ 15. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej... - Dz.U.2019.2442 - OpenLEX

§ 15. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2442

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2019 r.
§  15. 
1. 
Wniosek o przyznanie środków finansowych na 2020 r. dyrektor instytutu Sieci przygotowuje i przekazuje do zaopiniowania do prezesa w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r.
2. 
Dyrektor instytutu Sieci, po zaopiniowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez prezesa, składa go do ministra w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.