§ 11. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej... - Dz.U.2019.2442 - OpenLEX

§ 11. - Przyznawanie i rozliczanie środków finansowych na działalność bieżącą instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2442

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2019 r.
§  11. 
1. 
Niezłożenie raportu albo złożenie go po terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 353 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce skutkuje nierozliczeniem środków finansowych, a złożenie raportu niespełniającego innych niż termin jego złożenia wymagań, o których mowa w § 10, niekompletnego lub sporządzonego nieprawidłowo skutkuje nierozliczeniem środków finansowych, jeżeli braki nie zostaną usunięte w trybie określonym w ust. 2 lub 3.
2. 
W przypadku złożenia raportu niespełniającego innych niż termin jego złożenia wymagań, o których mowa w § 10, lub niekompletnego minister wzywa dyrektora instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje nierozliczenie środków finansowych.
3. 
W przypadku stwierdzenia, że złożony raport został sporządzony nieprawidłowo, minister wzywa dyrektora instytutu Sieci, któremu zostały przyznane środki finansowe, do uzupełnienia lub poprawienia raportu w wyznaczonym terminie, z pouczeniem, że niezłożenie uzupełnionego lub poprawionego raportu w tym terminie spowoduje nierozliczenie środków finansowych.