Przyznawanie dodatków do rent dla inwalidów wojennych i wojskowych nie pracujących i nie posiadających innego dochodu poza rentą oraz dla członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.15.81

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 7 marca 1957 r.
w sprawie przyznawania dodatków do rent dla inwalidów wojennych i wojskowych nie pracujących i nie posiadających innego dochodu poza rentą oraz dla członków ich rodzin.

Na podstawie art. 17 ust. 2 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1956 r. Nr 59, poz. 286) zarządza się, co następuje:
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich rodziny mają prawo do dodatku dla nie pracujących i nie posiadających dochodu z innych źródeł, na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1956 r. w sprawie przyznawania dodatków do rent dla rencistów nie pracujących i nie posiadających poza rentą dochodu z innych źródeł (Dz. U. Nr 59, poz. 281).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1956 r.