Przyznanie XX Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.13.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 4 marca 1948 r.
o przyznaniu XX Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 182 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 384) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 10, poz. 63 i z 1945 r. Nr 58, poz. 334) zarządzam, co następuje:
Publikacja albo jawne stosowanie wynalazku lub wzoru, wystawionych na XX Międzynarodowych Targach w Poznaniu w czasie od dnia 24 kwietnia 1948 r. do dnia 9 maja 1948 r. włącznie, nie będzie przeszkodą do uzyskania patentu lub do zarejestrowania wzoru, jeżeli nastąpił po wystawieniu, zgłoszenie zaś wynalazku lub wzoru w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło przed upływem sześciu miesięcy od daty wystawienia. Pod tymiż warunkami samo wystawienie wynalazku lub wzoru na wymienionych targach ani inne zgłoszenie, dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej po dacie wystawienia, nie będzie przeszkodą do uzyskania patentu lub zarejestrowania wzoru.
Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, umieszczonego przed tym na towarze, wystawionym na wymienionych targach, będzie korzystało z prawa pierwszeństwa od daty wystawienia, jeżeli zgłoszenie to nastąpiło przed upływem sześciu miesięcy od tej daty.
Do zgłoszenia wynalazku lub wzoru, wniesionego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z powołaniem się na ulgi, określone w rozporządzeniu niniejszym, powinno być dołączone zaświadczenie zarządu targów, wymieniające przedmiot i datę wystawienia, do zgłoszenia znaku towarowego - zaświadczenie stwierdzające, że dany znak umieszczony był na towarze, wystawionym na tych targach, tudzież wymieniające osobę wystawcy, przedsiębiorstwo, rodzaj towaru oraz datę wystawienia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.