Przyznanie XI Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 5 do 15 września 1931 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.62.506

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 11 lipca 1931 r.
o przyznaniu XI Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 5 do 15 września 1931 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 182 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. K. P. Nr. 39, poz. 384.) zarządzam co następuje:
Publikacja albo jawne stosowanie wynalazku lub wzoru, wystawionych na XI Międzynarodowych Targach Wschodnich we Lwowie, nie będzie przeszkodą do uzyskania patentu lub zarejestrowania wzoru, o ile nastąpiły po wystawieniu, zgłoszenie zaś wynalazku lub wzoru w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło przed upływem sześciu miesięcy od daty wystawienia. Pod temi samemi warunkami nie będzie przeszkodą do uzyskania patentu lub zarejestrowania wzoru ani samo wystawienie wynalazku lub wzoru na XI Międzynarodowych Targach Wschodnich we Lwowie, ani inne zgłoszenie, dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej po dacie wystawienia.
Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, umieszczonego przedtem na towarze, wystawionym na XI Międzynarodowych Targach Wschodnich we Lwowie, będzie korzystało z prawa pierwszeństwa przez sześciomiesięczny okres czasu, rozpoczynający się od daty wystawienia.
Do zgłoszenia wynalazku lub wzoru, wniesionego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z powołaniem się na ulgi, określone §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, winno być dołączone zaświadczenie dyrekcji XI Międzynarodowych Targów Wschodnich we Lwowie, stwierdzające przedmiot i datę wystawienia, do zgłoszenia zaś znaku towarowego - zaświadczenie tejże dyrekcji, stwierdzające, że dany znak umieszczony był na towarze, wystawionym na wymienionych Targach, tudzież osobę wystawcy, przedsiębiorstwo, rodzaj towaru oraz datę wystawienia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.