Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.19.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 1924 r.

USTAWA.
z dnia 13 lutego 1924 r.
w przedmiocie przyznania Wyższej Szkol® Handlowej w Warszawie praw szkół akademickich państwowych.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści;
Art.  1.

Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, utrzymywane] przez Towarzystwo Wyższej Szkoły Handlowej, przyznaje się na czas istnienia warunków, wyszczególnionych pod punktami 1, 2, 3 i 4 art. 109 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich (Dz. U. R.. P. № 72, poz. 494), oraz pod warunkiem : przestrzegania statutu, zatwierdzonego przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, następujące prawa, przysługujące państwowym szkołom akademickim;

a) Wyższa Szkoła Handlowa podlega władzy nadzorczej Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego bez pośrednictwa podległych Ministrowi władz szkolnych.
b) Każdy profesor i docent Wyższej Szkoły Handlowej ma prawo w granicach programu studiów, zatwierdzonego na zasadzi statutu szkoły przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, podawać i oświetlać z katedry według swego naukowego przekonania, sposobem naukowym, wszelkie zagadnienia, wchodzące w zakres gałęzi wiedzy, którym się poświęca, oraz ma swobodą w wyborze metod wykładów i ćwiczeń.
c) Prawo wykładania, uzyskanie w Wyższej Szkole Handlowej, zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego statutem, może być uznane za ważne w państwowych szkołach akademickich, obejmujących odpowiednie gałęzie nauki, narówni z prawem wykładania, uzyskanem w państwowych szkołach akademickich.
d) Wyższa Szkoła Handlowa może nadawać Stopnie naukowe magistra i doktora nauk ekonomicznych na warunkach, określonych w zatwierdzonym przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego statucie i regulaminie.

Stopnie te doznają ochrony prawa na-równi ze stopniami, nadawanemi przez państwowe szkoły akademickie.

e) Uczniowie Wyższej Szkoły Handlowej noszą nazwą studentów, przyjmowani są do szkoły za pomocą imatrykulacji są pod względem prawa stowarzyszenia i zgromadzania się oraz innych praw, ustawami poręczonych, wreszcie pod względem kar dyscyplinarnych, zrównani ze studentami państwowych 'szkół akademickich.
f) Do dyplomów Wyższej Szkoły Handlowej przywiązane są pod względem przyjęcia do' służby państwowej i wykonywania wolnych zawodów, odpowiadających zakresowi studjów Wyższej Szkoły Handlowej, te same prawa, co do dyplomów państwowych szkól akademickich.
Art.  2.

Kwalifikacja naukowe ciała nauczy-Sielskiego, zatrudnionego w Wyższej Szkole Handlowej w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy, będą poddane ocenia osobnej komisji, którą powoła w tym celu Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z pośród profesorów państwowych szkół akademickich, nadając jej równocześnie regulamin czynności.

Na wniosek tej komisji Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego poweźmie postanowienie co do. ustalenia składu profesorów Wyższej Szkoły Handlowej.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy należy do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.