Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.14.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 9 lutego 1922 r.
o przyznaniu ulgowej opłaty pocztowej dla paczek z podręcznikami szkolnemi.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44, poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Dla paczek pocztowych, zawierających podręczniki szkolne, ustanawia się ulgową opłatą w wysokości 50% od normalnej taryfy opłat według wagi.
§  2. Z powyższej ulgi mogą korzystać wyłącznie firmy nakładowe oraz zakłady naukowe wszystkich typów w stosunku wzajemnym.
§  3. Na odnośnych paczkach oraz przynależnych danych adresach pomocniczych umieszczać należy napis "Podręczniki szkolne".
§  4. Podręczniki szkolne, przesyłane za opłatą dla druków, nie korzystają z żadnej ulgi.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.