Przyznanie tegorocznej Międzynarodowej Wystawie sztuk dekoracyjnych i przemysłu artystycznego w Paryżu ulg w przedmiocie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.55.398

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 23 maja 1925 r.
o przyznaniu tegorocznej Międzynarodowej Wystawie sztuk dekoracyjnych i przemysłu artystycznego w Paryżu ulg w przedmiocie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 82 ust. 3 i art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. № 31, poz. 306) zarządza się co następuje:
Publikacja i jawne stosowanie wynalazku lub wzoru, wystawionych na Międzynarodowej Wystawie sztuk dekoracyjnych i przemysłu artystycznego w Paryżu, nie będzie przeszkodą do uzyskania patentu lub zarejestrowania wzoru, o ile nastąpiły po dacie wystawienia, zgłoszenie zaś wynalazku lub wzoru w Urządzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło przed upływem sześciu miesięcy od daty wystawienia. Pod temi samemi warunkami nie będzie przeszkodą do uzyskania patentu lub zarejestrowania wzoru i samo wystawienie wynalazku lub wzoru na Międzynarodowej Wystawie sztuk dekoracyjnych i przemysłu artystycznego w Paryżu, jak również inne zgłoszenie, w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej po dacie wystawienia dokonane.
Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, umieszczonego na towarze, wystawionym na Międzynarodowej Wystawie sztuk dekoracyjnych i przemysłu artystycznego w Paryżu, będzie korzystało ż prawa pierwszeństwa przez sześciomiesięczny okres czasu, rozpoczynający się od daty wystawienia.
Do zgłoszenia wynalazku, wzoru lub znaku towarowego, wniesionego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z powołaniem się na ulgi określone w §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, winno być dołączone zaświadczenie Dyrekcji Międzynarodowej Wystawy sztuk dekoracyjnych i przemysłu artystycznego w Paryżu, stwierdzające przedmiot i datę wystawienia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.