Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego, zakładu pracy "Kamienna"-Jan Witwicki w Skarżysku-Kamiennej, zakładu pracy "Polskie Huty Szkła" w Krośnie i zakładu pracy "Samson Heller i Synowie" - Mechaniczna Tkalnia w Kołomyi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.54.461

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 lipca 1930 r.
w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego, zakładu pracy "Kamienna" - Jan Witwicki w Skarżysku - Kamiennej, zakładu pracy "Polskie Huty Szkła" w Krośnie i zakładu pracy "Samson Heller i Synowie" - Mechaniczna Tkalnia w Kołomyi.

Na podstawie art. 3-go ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650), na wniosek Zarządu Głównego Funduszu Bezrobocia zarządzam co następuje:
Przyznaje się w okresie od 1 do 31 lipca 1930 r. prawo do zasiłków tym częściowo zatrudnionym robotnikom:
1)
zakładów pracy przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego;
2)
zakładu pracy "Kamienna" - Jan Witwicki w Skarżysku - Kamiennej;
3)
zakładu pracy "Polskie Huty Szkła" w Krośnie;
4)
zakładu pracy "Samson Heller i Synowie"- Mechaniczna Tkalnia w Kołomyi,

których zarobek tygodniowy nie przekracza z powodu ograniczenia produkcji pełnego umówionego zarobku za 1 bądź 2 dni pracy - w odniesieniu do zakładów pracy, wymienionych w punktach 1, 2 i 3 oraz za 20 godzin pracy - w odniesieniu do zakładu pracy, wymienionego w punkcie 4.

Wysokość zasiłku dla tej kategorji robotników określi stosownie do ustępu 2-go art. 3-go ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. Zarząd Główny Funduszu Bezrobocia.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.