Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.95.626

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW, MINISTRA SKARBU I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 30 września 1920 r.
w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w art. 14 ustawy o uposażeniu urzędników państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r. Dz. U. Rz. P. № 65 poz. 429,

Art.  1.

Aż do czasu zaliczenia posad urzędowych niższych funkcjonarjuszów państwowych do poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w art. 14 ustawy z dn. 14 lipca 1920 r. Dz. U. Rz. P. № 65 poz. 429, przyznaje się w wykonaniu art. 20 pkt. 3b. powyższej ustawy i art. 5 rozporządzenia Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1920 r. Dz. U. Rz. P. № 77 poz. 520 funkcjonarjuszom niższym w b. dzielnicy pruskiej płacę następujących stopni z odpowiednim dodatkiem drożyźnianym:

I. We wszystkich władzach i urzędach państwowych.
a)starszym gońcom, mającym ukończonych lat 181stopień
b)woźnym pomocniczym i stróżom2"
c)woźnym3"
d)starszym woźnym4"
II. W urzędach, podległych Departamentowi Sprawiedliwości.
a)naczelnym woźnym4stopień
b)dozorcom więziennym4"
c)naczelnym woźnym przy sądach apelacyjnych, okręgowych i tych sądach powiatowych, na których czele stoją prezesi5"
d)starszym dozorcom więziennym (maszynistom, werk-mistrzom i gospodarzom)5"
e)poborcom kosztów przy większych kasach sądów6"
f)maszynistom z fachowym egzaminem6"
III. W urzędach, podległych Departamentowi Spraw Wewnątrznych.
a)kasztelanom i woźnym kasowym i naczelnym woźnym4stopień
b)maszynistom5"
IV. W urzędach, podległych Departamentowi Poczt i Telegrafów.
a)stróżom, dozorcom, oddźwiernym przy urzędach pocztowo-telegraficznych III klasy1stopień
b)stróżom, dozorcom, oddźwiernym przy urzędach pocztowo-telegraficznych II i 1 kl., woźnym przy urzędach pocztowo-telegrafcznych III kl, młodszym monterom telegraficznym2"
c)stróżom i dozorcom oddźwiernym przy Dyrekcjach Poczt i Telegrafów, woźnym przy urzędach pocztowo-teiegraficznych II i I kl., monterom telegraficznym3"
d)starszym woźnym przy urzędach pocztowo-telegraficznych II i I kl. przy Dyrekcjach Poczt i Telegrafów i przy kasach Dyrekcji Poczt i Telegrafów, listowym bez względu na zakres powierzonych im czynności doręczenia, starszym monterom telegraficznym4"
e)doręczycielom paczek, konduktorom (ambulansowi), nadzorcom przewodów telegraficznych5"
f)rejestratorom przy Dyrekcjach Poczt i Telegrafów, doręczycielom listów pieniężnych i przekazów pocztowych (listonosze pieniężni), samodzielnym konduktorom na linjach głównych, sortującym materjał listowy wedle rut. magazynierom przy urzędach poczt i telegrafów II i I kl.6"
g)egzaminowanym starszym listonoszom, starszym nadzorcom przewodów telegraficznych, starszym konduktorom, sortującym materjał listowy na miejscowości, starszym rejestratorom przy Dyrekcjach Poczt i Telegrafów, magazynierom w wielkich paczkarniach i składnicach materjałów technicznych7"
h)starszym magazynierom w większych paczkarniach i składnicach materjałów technicznych8"
V. W urzędach, podległych Departamentowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
A.w wydziale leśnictwa:
a)strażnikom leśnym bez egzaminu3stopień
b)borowym z egzaminem4"
B.w wydziale stadnin państwowych:
a)masztalarzomIII kl.3stopień
b)"II kl.4"
c)"I kl.5"
d)naczelnym masztalerzom (nadmasztalarz)8"
VI. W urzędach, podległych Departamentowi Robót Publicznych.
a)strażnikom mostów i przystani1stopień
b)rzecznym, kepowym1"
c)watowym1"
d)śluzowym, dozorcom mostów i przystani2"
e)strażnikom składu telefonów i przewozu3"
f)pomocnikom palacz1"
g)palaczom2"
h)maszynistom pomocniczym4"
i)maszynistom5"
j)maszynistom pomocniczym6"
k)werkmistrzom7"
l)majtkom4"
ł)starszym majtkom5"
m) pomocniczym palaczom okrętowym4"
n)palaczom okrętowym5"
0)pomocniczym maszynistom okrętowym6"
p)maszynistom okrętowym7"
r)sternikom8"
s)kierownikom parowca9"
t)majstrom śluzowym7"
u)bagermistrzom i mistrzom nurkowym8"
w)nadzorcom rzek (majstrom nurkowym)9"
VII. W urzędach, podległych Departamentowi Przemysłu i Handlu.
a)oddźwiernym, dozorcom2stopień
b)maszynistom6"
c)dozorcom magazynów5"
VIII. W u rządach, podległych Depatamentowi Skarbu.
a)palaczom i marynarzom2stopień
b)naczelnym woźnym w Dyrekcji cła4"
c)maszynistom5"
d)strażnikom granicznym, celnym i konwojantom pociągów i statków6"
IX. W u rzędach, podległych Departamentowi W. R. i O. P.
a)oddżwiernym2stopień
b)palaczom2"
c)rzemieślnikom, maszynistom5"
d)ogrodnikom5"
e)pielęgniarzomIII kl.4"
f)"II kl.5"
g)"I kl.6"
h)pedelom II kl.4"
i)"I kl.6"
j)służącymbibljotecznym imuzealnymIII kl.4"
k)"""II kl.5"
l)"""I kl.6"
ł)preparatorommuzealnymIII kl.5"
m)""II kl.6"
n)""I kl.7"
o)magazynierom bibliotecznym i muzealnym (nadzorcy)7"
Art.  2.

W wypadkach, w których przyznane art. I uposażenie poszczególnym niższym funkcjonariuszom państwowym wraz z dodatkiem za wysługę, lat-okazałoby się niższe od całego uposażenia, pobranego w dniu: 1-ym lipca 1920 r. przez danego funkcjonariusza (płacy zasadniczej z wszystkiemi dodatkami) przyznaje się takiemu funkcjonariuszowi dodatek wyrównawczy do wysokości kwoty, pobranej w dniu 1-ym lipca 1920 r.

Dodatek ten pobierać będzie funkcjonariusz do chwili, w której w drodze awansu otrzyma uposażenie wyższego stopnia płacy. Jeżeli zaś wskutek zmiany mnożnika kwota uposażenia wszystkich stopni zostanie podwyższona lub zniżona, odpada prawe do pobierania dodatku równoznacznego.

Art.  3. 1

Gońcy wogóle, a starsi w wieku poniżej lat 18 przyjmowani być mogą tylko jako pracownicy kontraktów! na podstawia umowy służbowej, zawartej w każdym poszczególnym wypadku.

Wynagrodzenie ich jednak nie może nigdy przewyższać 3/4 uposażenia 1-go stopnia funkcjonarjuszów niższych ze stosownym dodatkiem drożyźnianym (bez dodatku za wysługę lat).

1 Art. 3 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 12 lutego 1921 r. w przedmiocie sprostowania omyłki (Dz.U.21.18.109).