Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.737

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1934 r.

USTAWA
z dnia 25 listopada 1920 r.
w przedmiocie przyznania obligacjom Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego gwarancji skarbowej oraz uproszczonego ściągania należności rzeczonego Towarzystwa.

Art.  1. 1

Upoważnia się Ministra Skarbu do przyznania Towarzystwu Kredytowemu Przemysłu Polskiego, mającemu za zadanie udzielanie kredytu na odbudowę, uruchomienie i rozwój przemysłu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnień, wyrażonych w art. 5, 6 i 7 niniejszej ustawy oraz prawa do wypuszczania listów zastawnych w celu wydawania w nich pożyczek, według zasad poniżej określonych.

Art.  2. 2

W ciągu pierwszych dziesięciu lat swego istnienia, Towarzystwo może emitować listy zastawne, zarówno w walucie zagranicznej jak i w walucie polskiej.

Art.  3. 3

Po upływie dziesięciu lat istnienia Towarzystwo może wypuszczać nadal listy zastawne tylko w walucie polskiej.

Art.  4.

Listy zastawne Towarzystwa będą zabezpieczone: a) hipoteką własności nieruchomej, tudzież maszynami i urządzeniami przemysłowemi, bez względu na to, czy przedmioty te zostały do wykazu hipotecznego zapisane, b) odpowiedzialnością poszczególnych członków Towarzystwa na całym ich majątku, do wysokości pożyczek przez każdego z nich zaciągniętych, c) kapitałem zapasowym i całym majątkiem Towarzystwa.

Art.  5. 4

Listy zastawne, wypuszczone przez Towarzystwo w walutach zagranicznych, mogą korzystać z gwarancji Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania na to zezwolenia Ministra Skarbu.

W tym wypadku Rzeczpospolita Polska gwarantuje solidarnie posiadaczowi wymienionych w ustępie pierwszym niniejszego artykułu listów zastawnych terminową i całkowitą zapłatę kapitału, należnych odeń procentów oraz sum amortyzacyjnych, przeznaczonych dla wycofania z obiegu listów zastawnych, w terminach, w których wymieniony kapitał, raty procentowe i sumy amortyzacyjne powinny być zapłacone.

Art.  6.

Gwarancja Skarbu co do wysokości nie może przekraczać sumy, odpowiadającej 20 miljonom funtów szterlingów według równi złota, Towarzystwu jednak służy prawo wypuszczania listów zastawnych w walutach zagranicznych (funtach szterlingach, dolarach, frankach franc.) ponad tę sumę bez gwarancji, za zezwoleniem Ministra Skarbu. Gwarancja Skarbu nie rozciąga się na listy zastawne, emitowane w walucie polskiej.

Art.  7.

Listy zastawne Towarzystwa korzystają z pierwszeństwa hipotecznego przed należnościami Skarbu z tytułu państwowej pożyczki przymusowej.

Art.  8. 5

W zakresie prowadzenia egzekucji należności Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego Towarzystwu przysługują następujące uprawnienia:

1) na obszarze mocy obowiązującej kodeksu Napoleona i tomu X części I Zwodu Praw- uprawnienia, wskazane w rozdziale VI ustawy Towarzystwa Kredytowego miasta Warszawy, z tem, że jeżeli w powtórnym terminie wyznaczonym do licytacji nie było nabywców, Towarzystwo może wnieść natychmiast do protokółu żądanie o przysądzenie sobie nieruchomości, a po otrzymaniu tego przysądzenia - przepisać tytuł własności na swoje imię i wykreślić z wykazu hipotecznego wszystkie długi i ciężary, oprócz pożyczki Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego i oprócz obowiązków i ciężarów, mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa. Ponadto Towarzystwu Kredytowemu Przemysłu Polskiego służy prawo dochodzenia zwrotu usuniętych przedmiotów zabezpieczenia od osób trzecich według zasad art. 2279 kodeksu Napoleona, bądź art. 1512 t. X cz. I Zwodu Praw oraz art. 503 § 2 kodeksu handlowego oraz prawo zwracania się do sądu o zarządzenia tymczasowe w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego bez potrzeby wytaczania powództwa, o ile przeciw dłużnikowi zapadła decyzja Zarządu Towarzystwa o wszczęciu egzekucji;
2) na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego z 1811 r. - uprawnienia, wskazane w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o uprawnieniach niektórych towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 812), prawo żądania zwrotu usuniętych przedmiotów zabezpieczenia od osób trzecich według zasad § 367 kodeksu cywilnego z 1811 r. bez potrzeby udawadniania złej wiary i art. 503 § 2 kodeksu handlowego oraz prawo zwracania się do sądu o zarządzenia tymczasowe w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego bez potrzeby wytaczania powództwa, o ile przeciw dłużnikowi zapadła decyzja zarządu Towarzystwa o wszczęciu egzekucji;
3) na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego z 1896 r. - uprawnienia, wskazane w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o uprawnieniach niektórych towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 812); prawo żądania zwrotu usuniętych przedmiotów zabezpieczenia od osób trzecich według zasad § 935 kodeksu cywilnego z 1896 r. i art. 503 § 2 kodeksu handlowego oraz prawo zwracania się do sądu o zarządzenia tymczasowe w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego bez potrzeby wytaczania powództwa, o ile przeciw dłużnikowi zapadła decyzja zarządu Towarzystwa o wszczęciu egzekucji.
Art.  9.

Statut, wydany po zasięgnięciu opinji Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przez Ministra Skarbu na podstawie niniejszej ustawy, będzie miał moc powszechnie obowiązującą i ogłoszony będzie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  10.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie niezwłocznie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Art.  11.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 24 października 1934 r. (Dz.U.34.96.867) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 1934 r.
2 Art. 2 zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 września 1926 r. (Dz.U.26.96.562) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 maja 1926 r.
3 Art. 3 zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 września 1926 r. (Dz.U.26.96.562) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 maja 1926 r.
4 Art. 5:

- zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 17 września 1926 r. (Dz.U.26.96.562) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 maja 1926 r.

- zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 29 lutego 1928 r. (Dz.U.28.25.220) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 1928 r.

5 Art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozp. z mocą ustawy z dnia 24 października 1934 r. (Dz.U.34.96.867) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 1934 r.