Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 6 marca 1930 r.
o przyznaniu Międzynarodowemu Targowi, mającemu się odbyć w Poznaniu w czasie od 27 kwietnia do 4 maja 1930 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 182 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 384) zarządzam co następuje:
§  1. Publikacje albo jawne stosowanie wynalazku lub wzoru, wystawionych na Międzynarodowym Targu w Poznaniu, nie będzie przeszkodą do uzyskania patentu lub zarejestrowania wzoru, o ile nastąpiły po wystawieniu, zgłoszenie zaś wynalazku lub wzoru w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło przed upływem sześciu miesięcy od daty wystawienia. Pod temi samemi warunkami nie będzie przeszkodą do uzyskania patentu lub zarejestrowania wzoru ani samo wystawienie wynalazku lub wzoru na Międzynarodowym Targu w Poznaniu, ani inne zgłoszenie, dokonane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej po dacie wystawienia.
§  2. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego, umieszczonego przedtem na towarze, wystawionym na Międzynarodowym Targu w Poznaniu, będzie korzystało z prawa pierwszeństwa przez sześciomiesięczny okres czasu, rozpoczynający się od daty wystawienia.
§  3. Do zgłoszenia wynalazku lub wzoru, wniesionego do Urzędu Patentowego. Rzeczypospolitej Polskiej z powołaniem się na ulgi, określone w §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, winno być dołączone zaświadczenie dyrekcji Międzynarodowego Targu w Poznaniu, stwierdzające przedmiot i datę wystawienia, do zgłoszenia zaś znaku towarowego - zaświadczenie tejże dyrekcji, stwierdzające, że dany znak umieszczony był na towarze, wystawionym na wymienionym Targu, tudzież osobę wystawcy, przedsiębiorstwo, rodzaj towaru oraz datę wystawienia.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.