Przyznanie Międzynarodowej Wystawie Budownictwa Kopalń w Gliwicach ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.55.271

Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 września 1958 r.
w sprawie przyznania Międzynarodowej Wystawie Budownictwa Kopalń w Gliwicach ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Na podstawie art. 3 ust. 3, art. 90 ust. 3 i art. 182 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Publikacja albo jawne stosowanie wynalazku lub wzoru, wystawionych na Międzynarodowej Wystawie Budownictwa Kopalń w Gliwicach w czasie od dnia 10 września 1958 r. do dnia 28 września 1958 r., nie są przeszkodą do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa z rejestracji wzoru, jeżeli nastąpiły po wystawieniu, a zgłoszenia wynalazku lub wzoru dokonano w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przed upływem sześciu miesięcy od daty wystawienia. Przy zachowaniu tych warunków nie są przeszkodą do uzyskania patentu na wynalazek lub prawa z rejestracji wzoru ani samo wystawienie wynalazku lub wzoru na wymienionej wystawie, ani inne zgłoszenie wynalazku lub wzoru dokonane w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po dacie wystawienia.
Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znaku towarowego, umieszczonego uprzednio na towarze wystawionym na wystawie, o której mowa w § 1, korzysta z prawa pierwszeństwa od daty wystawienia, jeżeli zgłoszenia tego dokonano przed upływem sześciu miesięcy od tej daty.
Do zgłoszenia wynalazku lub wzoru, wniesionego do Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z powołaniem się na ulgi określone w niniejszym rozporządzeniu, należy dołączyć zaświadczenie zarządu Międzynarodowej Wystawy Budownictwa Kopalń w Gliwicach, stwierdzające przedmiot wystawiony i datę wystawienia, a do zgłoszenia znaku towarowego - zaświadczenie zarządu tej Wystawy, stwierdzające umieszczenie zgłoszonego znaku towarowego na towarze, wystawionym na tej Wystawie, osobę wystawcy, przedsiębiorstwo, rodzaj wystawionego towaru i datę wystawienia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.