Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.20.61

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 grudnia 1918 r.

DEKRET
w przedmiocie przyznania magistratowi m. Łodzi kredytu w wysokości 7.000.000 mk.

Art.  1.

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa przyznaje magistratowi m. Łodzi kredyt w wysokości 7.000.000 (siedem miljonów) marek, zabezpieczony obligacjami m. Łodzi.

Art.  2.

Do czasu dostarczenia przez magistrat m. Łodzi powyższych obligacji, co ma nastąpić w ciągu najwyżej 10 dni od chwili wydania pożyczki, Ministerstwo Skarbu zabezpiecza otwarty mu przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową kredyt krótkoterminowemi zobowiązaniami skarbowemi.

Art.  3.

Wykonanie tego dekretu powierza się Ministrowi Skarbu.

Dan w Warszawie, dnia 16 grudnia 1918 r.