Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.63.377

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 28 lipca 1919 r.
o przyznaniu funkcjonarjuszom państwowym, nauczycielom szkół powszechnych i profesorom zakładów teologicznych nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego. *

Art.  1.

Sejm upoważnia Rząd do wypłacenia etatowym i nieetatowym funkcjonarjuszom państwowym nauczycielom publicznych szkół powszechnych i profesorom zakładów teologicznych, bez wzglądu na treść warunków pisma nominacyjnego obok dotychczasowych przez nich pobieranych dodatków drożyźnianych i kwartalnych - także nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego, a to począwszy od dnia 1 lipca 1919 r. aż do czasu uregulowania poborów służbowych.

Art.  2.

Nadzwyczajny dodatek drożyźniany wynosi, bez wzglądu na miejsce służbowe miesięcznie:

a) dla funkcjonarjuszów państwowych:
MAŁOPOLSKAKRÓLESTWO
12345123
Kategorje płac, względnie rangaWolni, wdowcy bezdzietniŻonaci bezdzietni, wdowcy z 1 dzieckiemŻonaci z 1 lub 2 dzieci, wdowcy z 1 lub 3 dzieciŻonaci z 3 lub 4 dzieci, wdowcy z 4 lub 5 dzieciŻonaci z więcej i jak 4 dzieci, wdowcy z więcej jak 5 dzieciWolni, wdowcy bezdzietniŻonaci do 2 dzieci lub wdowcy do 3 dzieciŻonaci z więcej jak 2 dzieci, wdowcy z więcej jak 3 dzieci
I-----600700800
II i III400450500550600400500600
IV Va, Vb320340360380400320360400
VI i VII280300320340360280320360
VIII i IX220240260280300220260300
X i XI120140160180200120160200
b) dla profesorów zakładów teologicznych - wedle VI-ej kategorji płac, względnie rangi;
c) dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych wedle tej kategorji płac, względnie rangi, której odpowiada ich zasadnicza płaca;
d) dla wszystkich innych pracowników państwowych, nie zaliczonych do żadnej z powyższych kategorji płac, względnie rangi:

stanu wolnego 120 Mk.

żonatych bezdzietnych lub posiadających do 3 dzieci 160 "

żonatych posiadających więcej jak 3 dzieci 200 "

e) starsi gońcy, o ile są żonaci. 100 "
Art.  3.

Na obszarze b. okupacji austrjackiej, jakoteż b. zaboru austrjackiego, wypłata dodatku nastąpi w walucie koronowej według relacji 1 mk. = 1 kor. 75 hal.

Art.  4.

Przynależność do rangi określa się według wysokości pobieranych zasadniczych poborów łącznie z dodatkami za lata służby.

Art.  5.

Postanowienia niniejszej ustawy nie dotyczą nauczycieli wyższych zakładów naukowych, pracowników kolejowych, jakoteż tych osób, które pełnią państwowe funkcje służbowe na podstawie specjalnych z niemi zawartych umów co do wysokości wynagrodzenia - o ile to wynagrodzenie jest wyższe od poborów tej kategorji płacy, względnie rangi, do której zostały zaliczone.

Art.  6. 1

Osoby, uprawnione w myśl niniejszej ustawy do poboru dodatku drożyźnianego, jeśli stanowią jedną rodzinę i mają jedno wspólne gospodarstwo domowe, będą wyłączone z liczby jej członków przy obliczeniu wysokości dodatku drożyźnianego w myśl art. 2 niniejszej ustawy.

Art.  7.

Pobory służbowe profesorów uniwersytetów we Lwowie i Krakowie, akademji górniczej i sztuk pięknych w Krakowie, jakoteż politechniki i akademji weterynarji we Lwowie zostają zrównane z zasadniczemi poborami łącznie z dotychczasowemi dodatkami drożyźnianemi profesorów uniwersytetu i politechniki w Warszawie, począwszy od 1 lipca 1919 r.

Art.  8.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  9.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

* Z dniem 1 lipca 1920 r. tracą moc obowiązującą wszystkie ustawy i przepisy w przedmiocie, objętym ustawą z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz.U.20.65.429), zgodnie z art. 23 wyżej wymienionej ustawy.
1 Art. 6 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1919 r. (Dz.U.20.2.8) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 stycznia 1920 r.