Przyznanie dodatkowych kwot wyrównania do niektórych emerytur i rent.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.2.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 1992 r.
w sprawie przyznania dodatkowych kwot wyrównania do niektórych emerytur i rent.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450) zarządza się, co następuje:
1.
Jeżeli kwota emerytury lub renty ustalona w myśl art. 28-30 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450), zwanej dalej "ustawą", nie przekraczałaby kwoty 1.000.000 zł miesięcznie i byłaby niższa od kwoty świadczenia przysługującego przed dniem 1 listopada 1991 r. - przyznaje się dodatkową kwotę wyrównującą wysokość świadczenia, tak aby świadczenie wypłacane było w kwocie przysługującej przed dniem 1 listopada 1991 r., nie wyższej jednak niż 1.000.000 zł miesięcznie.
2.
Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia ze wszystkimi wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych.
Wyrównanie, o którym mowa w § 1, przyznaje się od dnia 1 stycznia 1992 r. i wypłaca do czasu, gdy wysokość świadczenia, ustalona w myśl art. 28-30 ustawy, w wyniku waloryzacji od dnia 1 grudnia 1991 r. i następnych przekroczy kwotę świadczenia wypłacaną z uwzględnieniem wyrównania.
Wypłata świadczenia w wysokości ustalonej z uwzględnieniem § 1 i 2 nastąpi w terminach płatności świadczeń w lutym 1992 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.