Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.38.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1920 r.

USTAWA
z dnia 30 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie przyznania bonifikacji posiadaczom asygnat 5%-ej wewnętrznej pożyczki państwowej z 1918 r.

Art.  1.

Wyplata asygnat 5%-ej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1918, przy mającej nastąpić z dniem 1 maja 1920 r. amortyzacji tejże pożyczki, uskutecznia się w markach polskich według kursów, ustanowionych w art. 2 i 3 ustawy niniejszej.

Art.  2.

Przy zamianie na gotowizną wypłaca się za 5%-we asygnaty wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1918, opiewające:

a) na marki polskie, po cenie mk. p. 100 za 100
b) na korony, po cenie mk. p. 70 za 100
c) na ruble, po cenie mk. p. 216 za 100
Art.  3.

Przy zamianie na obligacje wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 przyjmuje się asygnaty 5%-ej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1918 opiewające:

a) na marki polskie, po kursie mk. p. 120 za 100
b) na korony, po kursie mk. p. 85 za 100
c) na ruble, po kursie mk. p. 225 za 100
Art.  4.

Posiadaczowi asygnaty przysługuje prawo wymiany na obligacje 1920 r. bądź całej sumy, bądź jej części-przy odpowiedniem zastosowaniu kursów, ustanowionych w art. 2 i 3.

Art.  5.

Wynikła z przerachowania nadwyżka, wynosząca mniej niż mk. p. 100, wypłaca się w gotowiźnie.

Art.  6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 1920 r.

Art.  7.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.