Przywrócenie mocy obowiązującej i wprowadzenie niektórych zmian w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1927 r. w sprawie zapewnienia czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.17.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 1930 r.

USTAWA
z dnia 21 lutego 1930 r.
w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej i wprowadzenia niektórych zmian w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 305) w sprawie zapewnienia czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

W ustępie 1 art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 305) słowa: do dnia 31 maja tegoż roku" zastępuje się słowami: "do dnia 30 czerwca tegoż roku".

W ustępie 2 tegoż artykułu słowa; "do 31 maja" zastępuje się słowami: "do dnia 30 czerwca tegoż roku".

W ustępie 1 art. 2 słowa: "do 31 maja" zastępuje się słowami: "do dnia 30 czerwca tegoż roku".

W punkcie c) art. 3 po słowie: "otrzymał" wstawia się wyraz: "stałe".

W art. 4 ustęp 1 zamiast słów: "do dnia 31 maja 1929 r." wstawić słowa: "do dnia 30 czerwca 1930 r.".

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrom: Pracy i Opieki Społecznej, Rolnictwa, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.