Przywóz z zagranicy niektórych zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.75.704

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 8 sierpnia 1934 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie przywozu z zagranicy niektórych zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego.

Na podstawie art. 11 i 112 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673) zarządza się co następuje:
Zezwala się na przywóz z zagranicy, pod warunkami, określonemi w rozporządzeniu niniejszem, następujących przedmiotów:
1)
wszelkiego rodzaju ryb morskich i raków, przyczem za ryby morskie nie uważa się ryb słodkowodnych, chociażby pochodziły one z połowów morskich,
2)
tranu i tłuszczu ryb, wielorybów i innych zwierząt morskich,
3)
pierza i puchu,
4)
pranej lub wywapnionej wełny,
5)
suchej sierści królików, zajęcy i wielbłądów,
6)
suchych skór królików i dzikich zwierząt,
7)
garbowanych skór futrzanych,
8)
wygotowanych lub wywapnionych albo poddanych działaniu pary sierści, szczeciny, włosia, włosienia i odpadków skór,
9)
zupełnie suchych kopyt, racic, rogów i części rogów,
10)
prasowanych racic, kopyt i rogów,
11)
mąki kopytowej, racicowej i rogowej.

Przy przewozie kolejami przedmiotów, budzących odrazę i wydzielających woń przykrą (pkt. 8 i 9), powinny być stosowane przepisy, obowiązujące dla przewozu tych przedniotów. Przedmioty, wymienione w pkt. 3-6 poprzedniego ustępu, powinny być w szczelnych workach lub innem szczelnem opakowaniu.

Przesyłki, zawierające przedmioty, wymienione w pkt. 9, 10 i 11 § 1, powinny być zaopatrzone w świadectwo miejsca pochodzenia, wystawione przez państwowego lub przez państwo upoważnionego lekarza weterynaryjnego państwa, z którego przedmioty przesyłki pochodzą.

Świadectwo miejsca pochodzenia przedmiotów, wymienionych w pkt. 9 i 10 § 1, powinno stwierdzać:

a)
że przedmioty przesyłki pochodzą ze zwierząt, wolnych od zaraźliwych chorób zwierzęcych,
b)
że w miejscu pochodzenia przedmiotów przesyłki w ciągu ostatnich 14 dni nie zachodziły wypadki wąglika, oraz
c)
że przedmioty przesyłki nie pozostawały po ich przerobieniu (wygotowaniu, wywapnieniu, poddaniu działaniu pary, wysuszeniu) w styczności z osobami lub rzeczami, mogącemi być rozsadnikami zarazy.

Świadectwo miejsca pochodzenia przedmiotów, wymienionych w pkt. 11 § 1, powinno stwierdzać, że przedmioty przesyłki odpowiadają warunkom, określonym w pkt. c) poprzedniego ustępu.

W świadectwie powinno być podane oznaczenie towaru lub poszczególnych jego colli, umożliwiające stwierdzenie tożsamości towaru.

Świadectwo powinno posiadać oprócz tekstu w języku kraju pochodzenia, również tekst w języku polskim lub francuskim, w razie zaś braku takiego świadectwa - uwierzytelnione tłumaczenie na język polski lub francuski.

Przewóz z zagranicy przedmiotów, wymienionych w § 1, odbywa się przez graniczne stacje wejściowe, przy których znajdują się urzędy celne I klasy; przez inne stacje wejściowe może się odbywać wyjątkowo i to za każdorazowem zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.
Przepisy rozporządzenia niniejszego nie naruszają postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 24 marca 1928 r. w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z obszarów Związku Socjalistycznych Republik Rad, Łotwy i Litwy (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 411).
Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 4 września 1929 r. w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) z zagranicy niektórych zwierząt, surowców i przetworów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 572) z chwilą wejścia w życie rozporządzenia niniejszego tracą moc w przedmiocie, objętym tem rozporządzeniem.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.