Przywóz tytoniu z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.61.356

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 września 1947 r.
o przywozie tytoniu z zagranicy.

Na podstawie art. 8 i 9 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 409) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 19, poz. 137 i Nr 83, poz. 569, z 1932 r. Nr 26, poz. 240 i z 1933 r. Nr 84, poz. 617) zarządzam, co następuje:
Na przywóz tytoniu z zagranicy wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Skarbu.

W podaniu o zezwolenie należy oznaczyć:

a)
ilość oraz gatunek lub rodzaj tytoniu, jaki ma być przywieziony;
b)
źródło nabycia;
c)
cel, na który przywieziony tytoń jest przeznaczony;
d)
urząd celny, przez który tytoń ma być wprowadzony na obszar Rzeczypospolitej.

Bez zezwolenia mogą być przywożone wyroby tytoniowe, przeznaczone do osobistego użytku w ilości nie przewyższającej jednego kilograma netto.

Od tytoniu przywiezionego z zagranicy będzie pobierana należytość monopolowa w następującej wysokości:
a)
od papierosów - po 8.000 zł za 1 kg netto,
b)
od cygar i cygaretek (tytoniu krajanego, zwijanego w liście tytoniowe) - po 8.000 zł za 1 kg netto,
c)
od tytoniu do papierosów (tytoniu cienko krajanego) - po 8.000 zł za 1 kg netto,
d)
od tytoniu do fajki (tytoniu grubo krajanego), tytoniu w krążkach i zwitkach - po 8.000 zł za 1 kg netto,
e)
od tytoniu w liściach i w wiązkach z łodygami lub bez po 4.000 zł za 1 kg netto,
f)
od łodyg tytoniowych, korzeni, odpadków i miału - po 500 zł za 1 kg netto,
g)
od tabaki do zażywania - po 500 zł za 1 kg netto,
h)
od ekstraktów tytoniowych - po 200 zł za 1 kg netto,
i)
od nikotyny i jej pochodnych (siarczanu nikotyny, szczawianu nikotyny itp.) - po 500 zł za 1 kg netto.
Od należytości monopolowej wolne są przywożone przez podróżnych do własnego ich użytku drobne ilości wyrobów tytoniowych do 200 gr tytoniu przyrządzonego do palenia, 40 gr tabaki albo 200 sztuk papierosów lub 80 sztuk cygar.

Należytość monopolowa przewidziana niniejszym rozporządzeniem nie będzie pobierana od tytoniu przywożonego z zagranicy przez przedsiębiorstwo państwowe "Polski Monopol Tytoniowy".

W innych przypadkach, poza wymienionymi w ust. 1 i 2, częściowe lub całkowite zwolnienie od należytości monopolowej może nastąpić tylko za zgodą Ministra Skarbu.

Tytoń przywożony z zagranicy winien znajdować się w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.

Przepis ust. 1 nie stosuje się w przypadkach przewożenia wyrobów tytoniowych do 1 kg netto przez podróżnych, przekraczających granicę celną, do ich osobistego użytku.

Tytoń przywożony z zagranicy, jeżeli podlega należytości monopolowej, urzędy celne zaopatrywać będą w nalepki monopolowe, stwierdzające prawidłowe wprowadzenie tytoniu na obszar Rzeczypospolitej i uiszczenie od niego należytości monopolowej.

Nalepki te naklejane będą na poszczególnych opakowaniach bezpośrednio, w sposób uniemożliwiający otwarcie opakowania bez uszkodzenia nalepki.

Wzór nalepek oraz termin, od którego mają być stosowane, ustali Minister Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1925 r. o przywozie tytoniu z zagranicy (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 238) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 129, poz. 924, z 1926 r. Nr 55, poz. 325, z 1927 r. Nr 75, poz. 658 i z 1930 r. Nr 41, poz. 359).