Przystąpienie Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru oraz Nigeru do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.6.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 listopada 1964 r.
w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru oraz Nigeru do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. IX Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swoje dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji:
Zjednoczona Republika Tanganiki i Zanzibaru dnia 13 października 1964 r.

z zastrzeżeniem, uczynionym zgodnie z art. I ust. 3 Konwencji, że Rząd Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru będzie stosował Konwencję do uznawania i wykonywania orzeczeń wydawanych jedynie na obszarze innego Umawiającego się Państwa.

Niger dnia 14 października 1964 r.