Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.36.252

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 sierpnia 1968 r.
w sprawie przystąpienia Wielkiej Brytanii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 42 ust. 5 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238), złożony został dnia 21 lipca 1967 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia przez Wielką Brytanię do powyższej konwencji wraz z protokołem.
Zgodnie z artykułem 43 ust. 2 tej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Wielkiej Brytanii dnia 19 października 1967 r.