Przystąpienie Turcji do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.51.296

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 listopada 1973 r.
w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułami 31 ustęp 1 i 27 ustęp 2 Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 17, poz. 90), został złożony Rządowi Holandii dnia 23 października 1972 r. dokument przystąpienia Turcji do wymienionej konwencji.
W nocie złożonej Rządowi Holandii dnia 16 października 1972 r. Rząd Turcji oświadczył:

"1. Rząd Turcji oświadcza, że jest przeciwny stosowaniu metod doręczania wymienionych w artykule 6 Konwencji. Przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni mogą jednak wykonywać doręczenia jedynie dla obywateli ich własnych krajów.

2. Rząd Turcji uznaje prawo przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych do wykonywania rekwizycji, zgodnie z artykułem 15 Konwencji, jedynie w odniesieniu do obywateli ich własnych krajów".

Wobec braku zastrzeżeń ze strony Państw, które ratyfikowały powyższą konwencję, przystąpienie Turcji zostało zarejestrowane przez Rząd Holandii pod datą 13 maja 1973 r. i zgodnie z artykułem 28 ustęp 2 konwencja weszła w życie w stosunku do Turcji dnia 11 lipca 1973 r.