Przystąpienie Tonga do Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.1.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 grudnia 1972 r.
dotyczące przystąpienia Tonga do Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 17 ustęp 2 Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 25, poz. 187), złożony został dnia 16 lutego 1972 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Tonga do powyższej konwencji. Dokument ten zawiera następujące zastrzeżenie:
"Królestwo Tonga zastrzega sobie prawo niestosowania Konwencji w takim zakresie, w jakim prawo wyborcze w Tonga może być sprzeczne z obowiązkami określonymi w artykule 5 lit. c), postanowienia prawne zakazujące lub ograniczające przeniesienie tytułu własności ziemi przez krajowców w Tonga mogą być sprzeczne z obowiązkami określonymi w artykule 5 lit. d) (v) lub system szkolny w Tonga może być sprzeczny z obowiązkami określonymi w artykułach 2, 3 albo 5 lit. e) (v) Konwencji."

Zgodnie z artykułem 19 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Tonga dnia 17 marca 1972 r.