Przystąpienie szeregu państw do Konwencji o ruchu drogowym i Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz Porozumień uzupełniających z 1950 r. i 1955 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.55.281

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 października 1962 r.
w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji o ruchu drogowym i Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz Porozumień uzupełniających z 1950 r. i 1955 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 27 Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swoje dokumenty przystąpienia do powyższej Konwencji:
Wenezuela dnia 11 maja 1962 r.

z następującymi zastrzeżeniami:

Artykuł 31 "Poprawki do Konwencji nie wejdą w życie w odniesieniu do Wenezueli przed dopełnieniem odpowiednich wymagań przewidzianych przez konstytucję".

Artykuł 33 "Republika Wenezueli będzie związana postanowieniami artykułu 36 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Oznacza to, że żadna sprawa nie będzie mogła być przekazana Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości bez zgody Stron".

Jednocześnie Rząd Wenezueli zakomunikował, że przyjął dla siebie litery YV jako znak wyróżniający dla pojazdów w ruchu międzynarodowym.

Węgry dnia 30 lipca 1962 r.

z następującym zastrzeżeniem:

"Węgierska Republika Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 33 Konwencji.".

Tailand dnia 15 sierpnia 1962 r.

z oświadczeniem, że przyjął dla siebie literę T jako znak wyróżniający dla pojazdów w ruchu międzynarodowym.

Rząd Togo notą z dnia 27 lutego 1962 r., Rząd Madagaskaru notą z dnia 27 czerwca 1962 r., Rząd Cypru notą z dnia 6 lipca 1962 r. i Rząd Senegalu notą z dnia 13 lipca 1962 r. oświadczyły, iż uważają się za nadal związane powyższą Konwencją, której postanowienia zostały rozciągnięte na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości. Jednocześnie Rząd Madagaskaru zakomunikował, że przyjął dla siebie litery RM jako znak wyróżniający dla pojazdów w ruchu międzynarodowym, a Rząd Senegalu zakomunikował, że przyjął dla siebie litery SN jako znak wyróżniający dla pojazdów w ruchu międzynarodowym i że wyłączył Załącznik 1 ze stosowania Konwencji zgodnie z jej art. 2 § 1.

Ponadto podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 56 Protokołu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swoje dokumenty przystąpienia do wymienionego Protokołu:

Senegal dnia 13 lipca 1962 r.

Węgry dnia 30 lipca 1962 r.

z następującym zastrzeżeniem:

"Węgierska Republika Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniem art. 15 § 5 Protokołu, które głosi, że przejazd kolejowy z zaporami nie powinien być zaopatrzony w znak w kształcie krzyża św. Andrzeja, ani też postanowieniami art. 62 wspomnianego Protokołu".

Tailand dnia 15 sierpnia 1962 r.

Poza tym podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 2 § 2 Porozumienia Europejskiego, podpisanego w Genewie dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 322), Węgry złożyły dnia 30 lipca 1962 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swój dokument przystąpienia do powyższego Porozumienia z następującym zastrzeżeniem:

"Węgierska Republika Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniami art. 5 wspomnianego Porozumienia".

Ponadto podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 2 Porozumienia w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszącego zmianę do Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 323), Węgry złożyły dnia 30 lipca 1962 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swój dokument przystąpienia do powyższego Porozumienia.