Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji o kolizjach ustawodawstw, dotyczących skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i w dziedzinie spraw majątkowych małżonków, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.16.133

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1929 r.

USTAWA
z dnia 13 lutego 1929 r.
w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji o kolizjach ustawodawstw, dotyczących skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i w dziedzinie spraw majątkowych małżonków, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 roku.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Wyraża się zgodę na zgłoszenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przystąpienia do konwencji o kolizjach ustawodawstw, dotyczących skutków małżeństwa w dziedzinie praw i obowiązków małżonków w ich stosunkach osobistych i w dziedzinie spraw majątkowych małżonków, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 roku.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższej konwencji Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.