Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.15.95

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 marca 1966 r.
dotyczące przystąpienia Rumunii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 33 ustęp 4 Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 60, poz. 357), Rząd Socjalistycznej Republiki Rumunii złożył dnia 7 stycznia 1966 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swój dokument przystąpienia do powyższej konwencji. Dokument ten zawiera następujące zastrzeżenie wniesione na podstawie artykułu 39 ustęp 1 Konwencji:
"Socjalistyczna Republika Rumunii nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 38 ustępy 2 i 3 Konwencji, stojąc na stanowisku, iż każdy spór dotyczący interpretacji lub stosowania Konwencji może być poddany arbitrażowi tylko za zgodą wszystkich Stron w sporze".