Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.6.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 stycznia 1967 r.
w sprawie przystąpienia Republiki Kolumbii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu zmieniającego tę konwencję, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 38 Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), oraz artykułem XXIII Protokołu zmieniającego tę konwencję, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 189), złożone zostały dnia 15 sierpnia 1966 r. Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dokumenty przystąpienia Republiki Kolumbii do powyższych aktów.
Zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami Konwencja i Protokół weszły w życie w stosunku do Republiki Kolumbii dnia 13 listopada 1966 r.